Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt op 1 januari 2020 in werking. Voor de ambtenaren die vanaf 1 januari 2020 werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, brengt dit diverse veranderingen met zich mee. Eén van deze veranderingen is dat de arbeidsvoorwaarden van deze ambtenaren vanaf 1 januari 2020 bij collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kunnen worden geregeld.

Momenteel zijn ambtenaren automatisch gebonden aan hun rechtspositieregelingen. Dat is bij cao’s anders. Werknemers zijn alleen automatisch gebonden aan een cao als zij lid zijn van een cao-partij of als zij hebben ingestemd met de incorporatie van de cao in hun individuele arbeidsovereenkomst.

Het kan dus gebeuren dat een ambtenaar/werknemer niet wenst in te stemmen met de incorporatie van de cao, terwijl de overheidswerkgever hier wel belang bij heeft. Dat maakt het erg lastig om de arbeidsvoorwaarden van alle werknemers te harmoniseren. Dit probleem is in het arbeidsrecht niet nieuw, maar wel voor veel overheidswerkgevers iets waar zij tot op dit moment niet mee te maken hadden. De Wnra voorziet niet in specifieke regels om dit probleem op te lossen. Overheidswerkgevers doen er wat ons betreft goed aan om nu alvast na te denken over mogelijke oplossingen voor het geval dat werknemers niet instemmen met de incorporatie van de cao in hun individuele arbeidsovereenkomst.