Algemene voorwaarden

Algemeen

1. HR Legal is een juridisch advieskantoor gevestigd te Deventer en als zodanig ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 08190988.

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan HR Legal opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden.

3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan HR Legal, wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

4. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever blijven buiten toepassing, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden vernietigbaar is of nietig blijkt, treedt daarvoor in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. Partijen treden in onderling overleg over de inhoud van de nieuwe bepaling. De overige bepalingen blijven onverminderd van toepassing.

6. HR Legal is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en te zijn aanvaard door HR Legal, zodat opdrachtgever ermee instemt dat HR Legal de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zonodig door derden in opdracht van HR Legal.

Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

1. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand op de dag dat opdrachtgever schriftelijk, mondeling, telefonisch of elektronisch opdracht heeft verstrekt aan HR Legal tot het leveren van diensten en HR Legal deze opdrachtverstrekking heeft ontvangen en geaccepteerd.

2. HR Legal bepaalt wie binnen HR Legal met de uitvoering van de opdracht wordt/worden belast.

3. HR Legal is gehouden de belangen van opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen te behartigen. Ten aanzien van de werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van HR Legal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door HR Legal uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

5. HR Legal zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie.

6. De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en e-mail.

Derden

1. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

2. De opdracht van opdrachtgever aan HR Legal houdt mede de bevoegdheid in namens opdrachtgever overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals met deurwaarders, procureurs, koeriers etc. HR Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

3. HR Legal zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. Overleg met de opdrachtgever wordt niet gevoerd over de inschakeling van deurwaarders, koeriers en (beëdigd) vertalers. HR Legal is bevoegd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. HR Legal zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.

Informatieverstrekking

1. Opdrachtgever zal HR Legal alle gegevens, documenten en bewijsstukken verstrekken die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijn. Dit geldt ook voor gegevens en/of informatie waarvan door opdrachtgever redelijkerwijs kan worden aangenomen dat die voor het uitvoeren van de opdracht relevant kunnen zijn, doch waarnaar HR Legal niet expliciet heeft gevraagd.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan HR Legal verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3. Indien bij de uitvoering van de opdracht extra kosten (waaronder begrepen een vergoeding voor verrichte werkzaamheden) ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de gevraagde gegevens en/of bescheiden, dan komen deze extra kosten geheel voor rekening van opdrachtgever.

Honorarium en verschotten

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Betaling

1. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of hierover andersluidende afspraken zijn gemaakt, wordt maandelijks gedeclareerd.

2. HR Legal is gerechtigd een voorschot te vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of betaalde dan wel te betalen verschotten. HR Legal is gerechtigd haar werkzaamheden dan wel de aanvang daarvan op te schorten tot het moment dat het voorschot geheel is ontvangen. Het voorschot wordt verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop het voorschot betrekking heeft.

3. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen veertien dagen na de factuurdatum, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van HR Legal zoals vermeld op de factuur. Indien betaling binnen veertien dagen uitblijft, wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te zijn. In dat geval is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van HR Legal vanaf de vervaldag een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd tot op de datum van algehele voldoening.

4. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan HR Legal nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de declaratie is voldaan. HR Legal is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.

5. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft is opdrachtgever (naast eventuele feitelijke gerechtelijke incassokosten) buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 50,-.

6. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige verrekening, korting of schuldvergelijking toe te passen, tenzij HR Legal hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van HR Legal voor schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door HR Legal afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico.

2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan HR Legal in de desbetreffende opdracht in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag, met een maximum van € 30.000,–.

3. Opdrachtgever vrijwaart HR Legal tegen alle aanspraken van derden, de door HR Legal in verband daarmee makende kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houdende met de werkzaamheden van HR Legal ten behoeve van de opdrachtgever.

4. De in dit artikel bedoelde beperkingen, vrijwaringen of uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van HR Legal.

5. In het geval de communicatie tussen opdrachtgever en HR Legal geschiedt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, is geen van beide partijen jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

6. De in dit artikel gehanteerde beperkingen gelden tevens ten aanzien van personeelsleden of andere derden die HR Legal inschakelt.

7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk 12 maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij HR Legal te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

Beëindiging van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht. Ieder der partijen kan de overeenkomst, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen door middel van opzegging. De opzegging door één der partijen dient schriftelijk aan de andere partij te geschieden.

2. Ingeval van opzegging is opdrachtgever gehouden het honorarium en de verschotten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en HR Legal is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de opdrachtgever en HR Legal zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel.