Privacyverklaring

Op deze pagina lichten wij toe hoe wij omgaan met privacy zodra u gebruik maakt van onze website (www.hrlegal.nl). Wij laten u weten waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij met uw persoonsgegevens doen, hoe wij deze beveiligen en wat uw rechten in dat kader zijn. Onder ‘persoonsgegevens’ wordt alle informatie verstaan die (direct dan wel indirect) herleidbaar is tot een natuurlijke persoon. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uw naam, e-mailadres of IP-adres.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat wij uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor de doelen waarvoor wij de persoonsgegevens verzamelen;
 • alleen verwerken als wij daarvoor een rechtsgrond hebben;
 • niet met anderen zullen delen, tenzij in deze privacyverklaring anders wordt aangegeven;
 • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen hebt die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer u klachten hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen.
U kunt hiervoor een e-mail sturen aan info@hrlegal.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op de websites van HR Legal. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op de websites van HR Legal worden genoemd of waarnaar gelinkt wordt.

Dit document bevat de volgende informatie: 

 1. Verwerkingsdoeleinden           
 2. Rechtsgronden
 3. Ontvangers      
 4. Bewaartermijnen         
 5. Nieuwsbrief     
 6. Beveiliging     
 7. Websitebezoek en cookies      
 8. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens      
 9. Klachten         
 10. Veranderingen 
 11. Identiteit               

1. Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van onze website niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij u hierover (voor zover wettelijk toegestaan) voorafgaand aan de verwerking of bij de verkrijging van de persoonsgegevens hebben geïnformeerd en een rechtsgrond aan de betreffende verwerking ten grondslag ligt. Wij verwerken uw persoonsgegevens met het doel:

 1. u te kunnen informeren over onze (juridische) diensten en onze website en de daarmee samenhangende wijzigingen en updates;
 2. om u nieuwsbrieven en berichten van commerciële aard toe te kunnen sturen (marketingdoeleinden);
 3. contact met u op te kunnen nemen en te onderhouden naar aanleiding van ingediende terugbelverzoeken, ingestuurde berichten of andere communicatie;
 4. om onze website te onderhouden, waarbij wij onder meer uw IP-adres verwerken.

Daarnaast verwerken wij bepaalde persoonsgegevens in het kader van het gebruik van cookies. Meer informatie over de betreffende persoonsgegevens en de doelen van de verwerking daarvan met behulp van cookies vindt u onder paragraaf 7. ‘Websitebezoek en cookies’ en in onze cookieverklaring.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk is voor verwerkelijking van deze doeleinden.

2. Rechtsgronden

Gerechtvaardigd belang

Een deel van uw persoonsgegevens verwerken wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen. In ieder geval betreft dit de verwerking van uw IP-adres als u onze website gebruikt, in welk geval ons belang is om onze website te kunnen onderhouden en om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en efficiënte van onze website. Ook wanneer u ons via de website een bericht (bijvoorbeeld per e-mail) stuurt of een terugbelverzoek indient, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang. Ons belang is er dan in gelegen om te kunnen reageren op uw contactverzoek. Als u een van uw rechten uit hoofde van de AVG uitoefent (zie paragraaf 8. ‘Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens’) dan kunnen wij u vragen om aanvullende gegevens te verstrekken. Ons belang is er in dat geval in gelegen om uw identiteit te bevestigen.

Toestemming

Voor zover wij uw gegevens verwerken voor marketingdoeleinden, vindt die verwerking plaats op basis van door u verleende toestemming. Dit geldt ook voor verwerkingen van uw persoonsgegevens in het kader van onze nieuwsbrieven. Indien u hiervoor geen toestemming heeft verleend, worden uw gegevens niet verwerkt voor marketingdoeleinden, tenzij het gaat om direct marketing voor soortgelijke producten en diensten als waarvoor u reeds toestemming heeft verleend. In het laatstgenoemde geval verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang, namelijk ons belang om u gelijksoortige producten en diensten aan te kunnen bieden. Uw toestemming vragen wij ook voor het plaatsen van een deel van de cookies op onze website. Voor informatie over deze cookies verwijzen wij u naar paragraaf 9. ‘Websitebezoek en cookies’. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan. U kunt uw toestemmingen voor de verschillende verwerkingen intrekken door uw instellingen op de cookieverklaringspagina aan te passen.

3. Ontvangers

Alleen degenen binnen onze organisatie waarvan het strikt noodzakelijk is dat zij uw persoonsgegevens ontvangen, krijgen ook toegang tot uw persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld de personen aan wie u berichten adresseert. Onze werknemers, alsmede de derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Deze verplichting leggen wij ook op aan verwerkers – middels een verwerkersovereenkomst – die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten.Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om van onze website gebruik te kunnen maken of indien dit op uw verzoek geschiedt. In dat kader verstrekken wij uw persoonsgegevens aan onze hostingdienstverlener MijnDomein.nl, op wiens servers wij de persoonsgegevens opslaan en op wiens server onze website wordt gehost. MijnDomein neemt tevens het onderhoud en beheer van onze website voor haar rekening. Voor zover vereist hebben wij met deze derden conform de toepasselijke privacywet- en regelgeving (sub-)verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast stellen wij persoonsgegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een gerechtelijk bevel ons daartoe verplicht.

Voor de ontvangers van uw persoonsgegevens in verband met het plaatsen van cookies verwijzen wij u naar de onder paragraaf 9. ‘Websitebezoek en cookies’ opgenomen informatie.

4. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk is voor uw gebruik van onze website, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt of uw persoonsgegevens op basis van een geldende wettelijke grondslag en ten behoeve van een nieuw doel langer verwerkt mogen worden. Zo bewaren wij de persoonsgegevens die u met behulp van e-mail of contactformulieren verstrekt zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Persoonsgegevens die voor de fiscus van belang zijn (bijvoorbeeld persoonsgegevens in facturen) bewaren wij, voor zover noodzakelijk, op grond van de fiscale bewaarplicht (uit art. 52 lid 4 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen) 7 jaar.

Zodra u geen gebruik maakt van onze website en er geen verplichtingen meer bestaan om de persoonsgegevens langer te bewaren, worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.

Voor de specifieke bewaartermijnen van de verschillende cookies verwijzen wij naar de onder paragraaf 9. ‘Websitebezoek en cookies’ opgenomen informatie.

5. Nieuwsbrief

Zoals hiervoor aangegeven kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. In dit kader verwerken wij enkele persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de nieuwsbrief aan u te kunnen versturen. Bij iedere nieuwsbrief bieden wij u de mogelijkheid om zich af te melden. U kunt zich bovendien afmelden door u te wenden tot HR Legal via info@hrlegal.nl of u kunt gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring.

6. Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om uw persoonsgegevens over het internet te verzenden. De persoonsgegevens worden daarnaast bijvoorbeeld opgeslagen en verwerkt in een gecertificeerd datacentrum en afgeschermd van zoekmachines.

7. Websitebezoek en cookies

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, een onderdeel van uw IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Daarnaast worden via onze website cookies geplaatst. Hoofdzakelijk zijn dit cookies voor Google Analytics. Voor meer uitgebreide informatie over de cookies die wij plaatsen verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

8. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om bij ons een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door ons worden verwerkt. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan uzelf of aan een derde.

Wij wijzen u daarnaast uitdrukkelijk op uw recht om bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang (vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen) of – indien van toepassing – tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. Om uw identiteit te bevestigen, kunnen wij u vragen om aanvullende gegevens te verstrekken.

9. Klachten

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of, in voorkomend geval, de (andere) toezichthoudende autoriteit van het land waar u gevestigd bent) met betrekking tot de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, bijvoorbeeld indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de toepasselijke wetgeving.

10. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden die onze website biedt. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring op onze website te raadplegen.

11. Identiteit

HR Legal is  verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt in het kader van onze website. HR Legal heeft in dat kader te gelden als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

HR Legal
Prof. C. Eijkmanstraat 13
7415 EK Deventer
Tel. +31 (0) 6 250 13 450
KvK 08124589

Vragen over deze privacy verklaring van HR Legal kunnen per e-mail via info@hrlegal.nl of per post (t.a.v. de directeur-eigenaar) gesteld worden.

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 3 april 2019.